مطالب قدیمی تر

تست نوع متغیر

برای تشخیص نوع داده ای که در یک متغیر ذخیره شده است از تابع ()gettype استفاه می شود. برای این کار کافیست که

تغییر نوع متغیر

فرض کنید که می خواهید مقدار یک متغیر را از نوع صحیح به نوع اعشار تغییر دهید. این کار در php توسط تابع

بررسی وجود و حذف متغیر

برای بررسی اینکه آیا یک متغیر وجود دارد یا نه از تابع ()isset استفاده می شود. از این تابع بیشتر در دستورات شرطی

ثابت ها

ثابت ها انواعی از متغیرها هستند که مقدار آنها در طول برنامه تغییر نمی کند. ثابت ها حتما باید مقدار دهی اولیه شوند

عبارات و عملگرها

ابتدا با دو کلمه آشنا شوید : عملگر : نمادهایی هستند که اعمال خاص انجام می دهند. عملوند : مقادیری که عملگرها بر

عملگرهای ریاضی

PHP از عملگرهای ریاضی برای انجام محاسبات استفاده می کند. جدول زیر عملگرهای ریاضی PHP را نشان می دهد : عملگر دسته مثال

عملگرهای تخصیصی

نوع دیگر از عملگرهای PHP عملگرهای جایگزینی یا عملگرهای تخصیصی نام دارند.این عملگرها مقدار متغیر سمت راست خود را در متغیر سمت چپ

عملگرهای مقایسه ای

از عملگرهای مقایسه ای برای مقایسه مقادیر استفاده می شود.نتیجه این مقادیر یک مقدار بولی(منطقی) است.این عملگرها اگر نتیجه مقایسه دو مقدار درست

عملگرهای منطقی

عملگرهای منطقی بر روی عبارات منطقی عمل می کنند و نتیجه آنها نیز یک مقدار بولی است. از این عملگرها اغلب برای شرطهای

عملگرهای بیتی

عملگرهای بیتی به شما اجازه می دهند که شکل باینری انواع داده ها را دستکاری کنید.برای درک بهتر این درس توصیه می شود