مطالب قدیمی تر

عملگر رشته

در رشته ها تنها عملگري که استفاده مي شود نقطه “.” مي باشد که دو رشته را به همديگه متصل مي کند. به

تقدم عملگرها

تقدم عملگرها مشخص می کند که در محاسباتی که بیش از دو عملوند دارند ابتدا کدام عملگر اثرش را اعمال کند.عملگر ها در

توابع کار با آرایه ها

تابع توضیح array یک آرایه ایجاد می کند. array_change_key_case حروف کوچک کلیدها را تبدیل به حروف بزرگ یا برعکس حروف بزرگ کلیدها را

()array

از این تابع برای ایجاد آرایه استفاده می شود : <?php     $cars=array(“Volvo”,”BMW”,”Toyota”);     echo “I like ” . $cars[0] . “, ”

()array_change_key_case

این تابع حروف کوچک کلیدها را تبدیل به حروف بزرگ یا برعکس حروف بزرگ کلیدها را به حروف کوچک تبدیل می کند. <?php

رشته ها

رشته ها در PHP مجموعه ای از کارکترهای متوالی هستند که بین دو گیومه (کوتِیشِن) تک  ‘ ‘ یا جفت  ” ”  قرار

استفاده از Heredocs و Nowdocs

Heredocs و Nowdocs دو روش برای تعریف رشته های بزرگ در PHP می باشند. نحوه تعریف رشته در این دو روش به صورت

آرایه ها

آرایه نوعی متغیر است که لیستی از آدرسهای مجموعه ای از داده های هم نوع را در خود ذخیره می کند، البته در

دستورات شرطی

تقریبا همه زبانهای برنامه نویسی به شما اجازه اجرای کد را در شرایط مطمئن می دهند.حال تصور کنید که یک برنامه دارای ساختار

دستور if

می توان با استفاده از دستور if و یک شرط خاص که باعث ایجاد یک کد می شود یک منطق به برنامه خود