()array

از این تابع برای ایجاد آرایه استفاده می شود :

<?php
    $cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
    echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and " . $cars[2] . ".";
?>
I like Volvo, BMW and Toyota.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.