پارامترهای اختیاری

پارامترهای اختیاری همانگونه که از اسمشان پیداست اختیاری هستند و می توان به آنها آرگومان ارسال کرد یا نه. این پارامترها دارای مقادیر پیشفرضی هستند.اگر به اینگونه پارامترها آرگومانی ارسال نشود از مقادیر پیشفرض استفاده می کنند. به مثال زیر توجه کنید :

  1:<?php
  2:
  3:  function PrintMessage($String = "Welcome to PHP Tutorials!")
  4:  {
  5:    echo $String . '<br/>';
  6:  }
  7:
  8:  PrintMessage();
  9:  PrintMessage("Learn PHP Today!");
  10:
  11:?>
Welcome to PHP Tutorials!
Learn PHP Today!

متد PrintMessage() (خطوط 6-3) یک پارامتر اختیاری دارد. برای تعریف یک پارامتر اختیاری می توان به آسانی و با استفاده از علامت = یک مقدار را به یک پارامتر اختصاص داد (مثال بالا خط 3). دو بار متد را فراخوانی می کنیم. در اولین فراخوانی (خط 8) ما آرگومانی به متد ارسال نمی کنیم بنابراین متد از مقدار پیشفرض (Welcome to PHP Tutorials!) استفاده می کند. در دومین فراخوانی(خط 9) یک پیغام (آرگومان) به متد ارسال می کنیم که جایگزین مقدار پیشفرض پارامتر می شود.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.