نمایش اتوماتیک عدد سال کپی رایت

برای نمایش سال جاری در کپی رایت از کد زیر استفاده کنید :

© <?php echo date("Y") ?>

 
نمایش سال شروع و سال جاری :

© 2008-<?php echo date("Y") ?>

 
نمایش داینامیک سال کپی رایت به چند صورت مختلف توسط تابع :

<?php 
function auto_copyright($year = 'auto')
{ 
  if(intval($year) == 'auto')
  { 
    $year = date('Y'); 
  } 
  if(intval($year) == date('Y'))
  { 
    echo intval($year); 
  } 
  if(intval($year) < date('Y'))
  { 
    echo intval($year) . ' - ' . date('Y'); 
  } 
  if(intval($year) > date('Y'))
  { 
    echo date('Y'); 
  } 
} 
?>

 
نحوه استفاده از تابع بالا :

<?php auto_copyright(); ?>
2010

 

<?php auto_copyright('2010'); ?>
2010-2011

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.