عملگر رشته

در رشته ها تنها عملگري که استفاده مي شود نقطه “.” مي باشد که دو رشته را به همديگه متصل مي کند. به مثال زیر توجه کنید :

<?php
  $string1 = "Hello";
  $string2 = $string1 . " world!";
  echo $string2; 

  echo "<br>";

  $string1="Hello";
  $string1 .= " world!";
  echo $string1; 
?>
Hello world!
Hello world! 

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.