تغییر نوع متغیر

فرض کنید که می خواهید مقدار یک متغیر را از نوع صحیح به نوع اعشار تغییر دهید. این کار در php توسط تابع ()settype انجام می شود. به مثال زیر توجه کنید :

<?php    
    $number = 10;    
    settype($number,"double");    
?>

همانطور که در مثال بالا مشاهده می کنید، در داخل پرانتز این تابع ابتدا نام متغیر و سپس در داخل یک جفت کوتیشن نام نوعی که قرار است متغیر به آن تبدیل شود را می نویسیم. در مثال بالا یک نوع صحیح به یک نوع double تبدیل شده است. روش دیگری که به آن عمل cast می گویند هم برای انجام این کار وجود دارد. در عمل cast نام نوعی که قرار است متغیر به آن تبدیل شود را در داخل پرانتز و قبل از نام متغیر می نویسیم. مثلا در مثال بالا :

<?php    
    $number = 10;  
    echo gettype($number);  
    
    echo '<br/>';
    
    $newType = (double)$number;
    echo gettype($newType);  
?>
integer
double

لیست تبدیل های صریح در جدول زیر آمده است :

تابع عملکرد
(int) value or (integer) value value را به نوع صحیح تبدیل می کند
(float) value value را به نوع اعشار تبدیل می کند
(string) value value را به نوع رشته تبدیل می کند
(bool) value or (boolean) value value را به نوع بولی تبدیل می کند
(array) value value را به نوع آرایه تبدیل می کند
(object) value value را به نوع object تبدیل می کند

توابع دیگری در php برای تبدیل انواع متغیرها به هم وجود دارد که در جدول زیر لیست آنها آمده است :

تابع عملکرد
intval( value ) value را به نوع صحیح تبدیل می کند
floatval( value ) value را به نوع اعشار تبدیل می کند
strval( value ) value را به نوع رشته تبدیل می کند

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.