به دست آوردن اطلاعات در مورد فایل

در PHP توابعی وجود دارند که در مورد فایل ها اطلاعات مفیدی در اختیار ما قرار می دهند. مثلا برای اینکه بفهمیم که یک فایل یا پوشه وجود دارد یا نه از تابع ()file_exsits به صورت زیر استفاده می کنیم :

 <?php
    echo file_exists('D:/MyFolder/MyFile.txt');
?>
true

کافیست که مانند کد بالا مسیر فایل یا پوشه مورد نظر را به این تابع بدهیم، تا با برگرداندن مقدار true یا false بفهمیم که تابع یا پوشه وجود دارد یا نه؟ یا برای به دست آوردن سایز یک فایل مسیر فایل را به تابع ()filesize می دهیم تا اندازه را بر حسب بایت به ما بدهد :

<?php
    echo filesize('D:/MyFolder/MyFile.txt');
?>
12

مقدار بازگشتی 12 یعنی اینکه فایل 12 بایت می باشد.

 

خاصیت مربوط به زمان

منظور از خاصیت های مربوط به زمان ، خواصی مربوط به زمان دستکاری و ایجاد فایل می باشد. در PHP توابعی برای به دست اوردن آخرین دستکاری و یا خوانده شدن فایل وجود دارد که کافیست همانند توابع بالا، مسیر یک فایل را به آنها بدهیم تا اطلاعات مفیدی در اختیار ما قرار دهند. در زیر به برخی از آنها شاره شده است :

 • ()fileatime : زمان آخرین دسترسی به فایل مثلا خواندن آن را به صورت مهر زمانی نمایش می دهد.
 • ()filectime : زمان آخرین تغییر در فایل مثلا زمان ایجاد و نوشتن در آن را به صورت مهر زمانی نمایش می دهد.
 • ()filemtime : زمان آخرین تغییر در فایل مثلا زمان ایجاد و نوشتن در آن را به صورت مهر زمانی نمایش می دهد.

به مثال های زیر توجه کنید :

<?php
    $time = fileatime('D:/MyFolder/MyFile.txt');
  echo date('F d Y H:i:s' , $time);
?>
December 01 2015 04:08:51 

 

<?php
  $time = filectime('D:/MyFolder/MyFile.txt');
  echo date('F d Y H:i:s' , $time);
?>
December 01 2015 04:08:51 

 

<?php
  $time = filemtime('D:/MyFolder/MyFile.txt');
  echo date('F d Y H:i:s' , $time);
?>
December 01 2015 03:54:26 

 

به دست آوردن نام فایل و پوشه

برای استخراج نام یک فایل یا پوشه از متد ()basename استفاده می کنیم :

 <?php
    echo basename('D:/MyFolder/MyFile.txt');
?>
MyFile.txt
 <?php
  echo basename('D:/MyFolder/MyFile.txt', '.txt');
?>
MyFile
 <?php
    echo basename('D:/MyFolder');
?>
MyFolder

کد اولی نام فایل همراه با پسوند را نمایش می دهد. در کد دوم ما یک پرامتر دوم به متد ()basename می دهیم که همان پسوند فایل است. با این کار پسوند از نام فایل حذف می شود، و کد سوم نام پوشه را بر می گرداند.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.