ادغام کدهای HTML و PHP

در یک فایل با پسوند php. می توان کدهای HTML و PHP را با هم ادغام کرد. یک مثال می زنیم. فرض کنید که می خواهید یک جعبه متن HTML را به وسیله دستور PHP ایجاد کنید برای این کار از دستور echo به صورت زیر استفاده می شود :

  1:<?php  
  2:  echo '<h1> This is an element of HTML </H1>';
  3:
  4:  echo ' <input type="text"/> ';
  5:
  6:  echo '<H3>This is Test</H3>'; 
  7:?>

روش دیگر این است که قبل از ایجاد کد HTML دستور PHP را تمام کنیم :

  1:<?php  
  2:  echo'<h1> This is an element of HTML </H1>';      
  3:?>
  4:
  5:  
  6:<input type="text"/>
  7:
  8:
  9:<?php
 10:  echo '<H3>This is Test</H3>';
 11:?>

به خط 4 کد اول و به خط 6 کد دوم توجه کنید. درکد اول جعبه متن با استفاده از دستور echo ایجاد شده است، اما در کد دوم قبل از جعبه متن کد PHP را بسته و جعبه متن را ایجاد کرده ایم.خروجی هر دو کد بالا به صورت زیر است :

combine-html-php-1

از کدهای PHP در داخل تگ های HTML هم می توان استفاده کرد. فرض کنید متن “Hello World” را یک بار با و بار دیگر بدون استفاده از PHP می خواهیم که در داخل جعبه متن بنویسیم :
بدون استفاده از دستور PHP

<input type="text" value="Hello World!"/>

با استفاده از دستور PHP

<input type="text" value="<?php echo 'Hello World!'; ?>"/>

خروجی هر دو کد بالا به صورت زیر است :
combine-html-php-2

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.