()array_combine

این تابع ، دو آرایه تک بعدی را با هم ترکیب کرده و یک آرایه دو بعدی با Key و Value می سازد .

<?php
   $fname=array("Peter","Ben","Joe");
   $age=array("35","37","43");

   $c=array_combine($fname,$age);
   print_r($c);
?>
 Array ( [Peter] => 35 [Ben] => 37 [Joe] => 43 ) 

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.