توابع کار با رشته

تابع توضیح
addcslashes اضافه کردن یک بک اسلش در مقابل کاراکتر
addslashes یک رشته با بک اسلش در مقابل کاراکترهای مشخص شده را بر می گرداند. این تابع به حروف بزرگ و کوچک حساس است
bin2hex
chop حذف کاراکتر و متن تعریف شده از سمت راست به چپ در یک رشته
chr بازگرداندن کاراکتر ها از کد ASCII داده شده
chunk_split
convert_cyr_string
convert_uudecode
convert_uuencode
count_chars
crc32
crypt
echo
explode شکستن یک رشته از کلمات و تبدیل آن به یک آرایه
fprintf
get_html_translation_table
hebrev
hebrevc
hex2bin
html_entity_decode
htmlentities
htmlspecialchars_decode
htmlspecialchars
implode این تابع معکوس تابع explode می باشد و یک رشته کامل را از عناصر ارایه برمی گرداند
join
lcfirst
levenshtein
localeconv
ltrim برای حذف فضای خالی دو طرف رشته استفاده می شود.
md5
md5_file
metaphone
money_format
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
parse_str
print
printf
quoted_printable_decode
quoted_printable_encode
quotemeta
rtrim
setlocale
sha1
sha1_file
similar_text
soundex
sprintf
sscanf
str_getcsv
str_ireplace
str_pad
str_repeat
str_replace
str_rot13
str_shuffle
str_split
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcmp دو رشته را با هم مقایسه می کند و به حروف بزرگ و کوچک حساس می باشد
strcoll
strcspn
strip_tags
stripcslashes
stripslashes
stripos
stristr
strlen طول رشته را برمی گرداند. ( تعداد کاراکتر ها )
strnatcasecmp
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strpbrk
strpos برای جستجوی یک کاراکتر مشخص و یا متن در یک رشته استفاده می شود.
strrchr
strrev
strripos
strrpos
strspn
strstr
strtok
strtolower
strtoupper
strtr
substr
substr_compare
substr_count
substr_replace
trim
ucfirst
ucwords
vfprintf
vprintf
vsprintf
wordwrap

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.