پیدا کردن پسوند فایل از روی نام فایل یا آدرس

function get_extension($file) 
{ 
    $extension = end(explode(".", $file)); 
    return $extension ? $extension : false; 
}

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.