مقایسه رشته ها

می توان رشته ها را به روش های مختلف با هم مقایسه کرد. به عنوان مثال با استفاده از متد ()strcmp می توان تست کرد که آیا دو رشته با هم برابرند یا نه :

<?php
  echo strcasecmp("Hello","Hello");
  echo "<br>";
  echo strcasecmp("Hello","hELLo");
?>
0
-1

این متد نسبت به بزرگی و کوچکی حروف حساس است و دو رشته را قبول می کند و اگر با هم برابر باشند مقدار 0 ، اگر مقدار اولین رشته از دومین رشته بیشتر باشد مقدار 1 و اگر مقدار اولین رشته از دومین رشته کوچکتر باشد مقدار1- را بر می گرداند. در این متد هر کاراکتر در رشته به یونیکد معادل خود تبدیل می شود. اولین کاراکتر اولین رشته با اولین کاراکتر دومین رشته مقایسه می شود.اگر برابر بودند سپس دومین کارکترها و به همین ترتیب بقیه کاراکترها با هم مقایسه می شوند. با استفاده از متد ()strcasecmp می توان دو رشته را بدون در نظر گرفتن بزرگی و کوچکی حروف با هم مقایسه کرد:

<?php
  echo strcasecmp("Hello","Hello");
  echo "<br>";
  echo strcasecmp("Hello","hELLo");
?>
0
0

خروجی هر دو مقایسه صفر است. چون این متد بزرگی و کوچکی حروف را در نظر نمی گیرد.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.