متد ()getName

از متد ()getName برای به دست آوردن نام یک گره یا زیر گره استفاده می شود. فرض کنید که می خواهیم نام تمام زیر گره های ، اولین گره Person را به دست بیاوریم :

 <?php
    $Persons = simplexml_load_file('c:/wamp/www/Tuts/myXMLFile.xml');

    foreach ($Persons->Person[0]->children() as $child)
    {
        echo $child->getName() . "<br>";
    }
?>
Age
Gender
Height

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.