متد ()count

متد () count تعداد زیر گره های یک گره را بر می گرداند. مثلا تعداد زیر گره های اولین گره Person به صورت زیر محاسبه می شود :

 <?php
    $Persons = simplexml_load_file('c:/wamp/www/Tuts/myXMLFile.xml');
    
    $childNumber= $Persons->Person[0]->children();
    
    echo $childNumber -> count();
?>
3

 
زیر گره های Person عبارتند از Age، Gender و Height.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.