متد ()children

متد ()children مقادیر موجود در زیرگره های یک گره خاص را بر می گرداند. مثلا گره Person دارای سه زیر گره است و می خواهیم مقادیر موجود در آنها را به دست آوریم :

 <?php
    $Persons = simplexml_load_file('c:/wamp/www/Tuts/myXMLFile.xml');
    
    foreach($Persons->Person[0]->children() as $child)
    {
        echo $child .'<br/>';
    }
?>
30
Male
170

 
حال اگر به فایل XML مراجعه کنید، متوجه می شوید که مقادیر موجود در Age و Gender و Height برگشت داده شده است.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.