متد ()Attributes

متد ()Attributes خاصیت ها/مقادیر یک عنصر را بر می گرداند.

<?php
    $Persons = simplexml_load_file('c:/wamp/www/Tuts/myXMLFile.xml');

    $Attributes = $Persons->Person[0]->attributes();
    
    echo $Attributes;
?>
John Smith

هانطور که در کد بالا مشاهده می کنید در حالت پیشفرض این متد مقدار اولین خاصیت را بر می گرداند. مثلا گره Person دو خاصیت name و Country دارد که مقدار خاصیت name را بر گرداند. برای به دست اوردن یک خاصیت خاص مثل Country باید نام آن را بنویسید :

<?php
    $Persons = simplexml_load_file('c:/wamp/www/Tuts/myXMLFile.xml');

    $Attributes = $Persons->Person[0]->attributes()->Country ;
    
    echo $Attributes;
?>
USA

و برای به دست آوردن تمامی مقادیر خاصیت ها از حلقه foreach به صورت زیر استفاده می کنیم :

 <?php
    $Persons = simplexml_load_file('c:/wamp/www/Tuts/myXMLFile.xml');

    foreach($Persons->Person[0]->attributes() as $key => $value)
    {
        echo $value .'<br/>';
    }
?>
John Smith
USA

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.