متد ()addChild

متد ()addChild یک گره به یک گره خاص اضافه می کند. مثلا برای اضافه کردن یک گره به اولین عنصر person فایل XML مان به صورت زیر عمل می کنیم :

 <?php
    $Persons = simplexml_load_file('c:/wamp/www/Tuts/myXMLFile.xml');

    $firstPerson = $Persons->Person[0];
    
    $firstPerson->addChild("Height","170");

    $Persons->saveXML('myXMLFile.xml');
?>

 
با اجرای کد بالا فایل XML به صورت زیر در می آید :
addchild-simplexml

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.