متد ()addAttribute

متد ()addAttribute یک خاصیت به عنصر خاص اضافه می کند. مثلا برای اضافه کردن یک خاصیت به اولین عنصر person فایل XML ی که در بالا ایجاد کرده ایم به صورت زیر عمل می کنیم :

 <?php
    $Persons = simplexml_load_file('c:/wamp/www/Tuts/myXMLFile.xml');

    $firstPerson = $Persons->Person[0];
    
    $firstPerson->addAttribute("Country","USA");

    $Persons->saveXML('myXMLFile.xml');
?>

 
با اجرای کد بالا یک خاصیت با نام Country و مقدار USA به اولین شخص یا گره اضافه می شود.
addattribute-simplexml-php

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.