عملگر سه تایی

عملگر شرطی (?:) در PHP مانند دستور شرطی if…else عمل می کند. در زیر نحوه استفاده از این عملگر آمده است:

<condition> ? <result if true> : <result if false>

عملگر شرطی در PHP نیاز به سه عملوند دارد:
1- شرط
2- یک مقدار زمانی که شرط درست باشد.
3- یک مقدار زمانی که شرط نادرست باشد.

اجازه بدهید که نحوه استفاده این عملگر را در داخل برنامه مورد بررسی قرار دهیم.

<?php

    $number = 10;

    $Result = ($number == 10) ? "This is Ten Number" : "Error";

    echo $Result;

?>

برنامه بالا نحوه استفاده از این عملگر شرطی را نشان می دهد. خطی که به صورت پررنگ نمایش داده شده است به این صورت ترجمه می شود که : اگر مقدار متغیر number با عدد 10 برابر بود پیغام This is Ten Number و در غیر اینصورت پیغام Error چاپ شود.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.