عملگرهای مقایسه ای

از عملگرهای مقایسه ای برای مقایسه مقادیر استفاده می شود.نتیجه این مقادیر یک مقدار بولی(منطقی) است.این عملگرها اگر نتیجه مقایسه دو مقدار درست باشد مقدار یک یا true و اگر نتیجه مقایسه اشتباه باشد مقدار تهی یا false را نشان می دهند. این عملگرها به طور معمول در دستورات شرطی به کار می روند به این ترتیب که باعث ادامه یا توقف دستور شرطی می شوند.جدول زیر عملگرهای مقایسه ای در PHP را نشان می دهد:

عملگر دسته مثال نتیجه
== Binary var1 = var2 == var3 var1 در صورتی true است که مقدار var2 با مقدار var3 برابر باشد در غیر اینصورت false است
!= Binary var1 = var2 != var3 var1 در صورتی true است که مقدار var2 با مقدار var3 برابر نباشد در غیر اینصورت false است
=== Binary var1 = var2=== var3 var1 در صورتی true است که var2 با var3 هم از لحاظ مقدار و هم از لحاظ نوع یکی باشند، در غیر اینصورت false است
!== Binary var1 = var2 !== var3 var1 در صورتی true است که var2 با var3 از لحاظ مقدار و نوع یکی نباشند، در غیر اینصورت false است
< Binary var1 = var2 < var3 var1 در صورتی true است که مقدار var2 کوچکتر از var3 مقدار باشد در غیر اینصورت false است
> Binary var1 = var2 > var3 var1 در صورتی true است که مقدار var2بزرگتر ازمقدارvar3 باشد در غیر اینصورت false است
<= Binary var1 = var2 <= var3 var1 در صورتی true است که مقدار var2 کوچکتر یا مساوی مقدار var3 باشد در غیر اینصورت false است
>= Binary var1 = var2 >= var3 var1 در صورتی true است که مقدار var2 بزرگتر یا مساوی var3 مقدار باشد در غیر اینصورت false است

برنامه زیر نحوه عملکرد ای عملگرها را نشان می دهد :

<?php
  $firstnumber = 10;
  $secondnumber = 5;
	
  echo ($firstnumber == $secondnumber) . '<br/>';
  echo ($firstnumber != $secondnumber) . '<br/>';
  echo ($firstnumber === $secondnumber) . '<br/>';
  echo ($firstnumber !== $secondnumber) . '<br/>';
  echo ($firstnumber  < $secondnumber) . '<br/>';
  echo ($firstnumber  > $secondnumber) . '<br/>';
  echo ($firstnumber <= $secondnumber) . '<br/>';
  echo ($firstnumber >= $secondnumber) . '<br/>';
?>

1

1

1

1

در مثال بالا ابتدا دو متغیر را که می خواهیم با هم مقایسه کنیم را ایجاد کرده و به آنها مقادیری اختصاص می دهیم.سپس با استفاده از یک عملگر مقایسه ای آنها را با هم مقایسه کرده و نتیجه را چاپ می کنیم.به این نکته توجه کنید که هنگام مقایسه دو متغیر باید از عملگر == به جای عملگر = استفاده شود. عملگر = عملگر تخصیصی است و در عبارتی مانند x = y مقدار y را در به x اختصاص می دهد. عملگر == عملگر مقایسه ای است که دو مقدار را با هم مقایسه می کند مانند x==y و اینطور خوانده می شود x برابر است با y .

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.