عملگرهای تخصیصی

نوع دیگر از عملگرهای PHP عملگرهای جایگزینی یا عملگرهای تخصیصی نام دارند.این عملگرها مقدار متغیر سمت راست خود را در متغیر سمت چپ قرار می دهند. جدول زیر انواع عملگرهای تخصیصی در PHP را نشان می دهد:

عملگر مثال نتیجه
= var1 = var2; مقدار var1 برابر است با مقدار var2
+= var1 += var2; مقدار var1 برابر است با حاصل جمع var1 وvar2
-= var1 -= var2; مقدار var1 برابر است با حاصل تفریق var1 وvar2
*= var1 *= var2; مقدار var1 برابر است با حاصل ضرب var1 درvar2
/= var1 /= var2; مقدار var1 برابر است با حاصل تقسیم var1 برvar2
%= var1 %= var2; مقدار var1 برابر است با باقیمانده تقسیم var1 برvar2

استفاده از این نوع عملگرها در واقع یک نوع خلاصه نویسی در کد است. مثلا دو کد زیر معادل هم هستند :

var1 += var2
var1 = var1 + var2

این حالت کدنویسی زمانی کارایی خود را نشان می دهد که نام متغیرها طولانی باشد. برنامه زیر چگونگی استفاده از عملگرهای تخصیصی و تاثیر آنها را بر متغیر ها نشان می دهد.

<?php
  $number = 10;

  echo 'Number = '. $number . '<br/>';

  $number += 10;
  echo 'Number = '. $number . '<br/>';

  $number -= 10;
  echo 'Number = '. $number . '<br/>';
?>
Number = 10
Number = 20
Number = 10

 
در برنامه از 3 عملگر تخصیصی استفاده شده است. ابتدا یک متغیر و مقدار 10 با استفاده از عملگر = به آن اختصاص داده شده است.سپس به آن با استفاده از عملگر =+ مقدار 10 اضافه شده است.و در آخر به وسیله عملگر =- عدد 10 از آن کم شده است.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.