عبارات و عملگرها

ابتدا با دو کلمه آشنا شوید :

 • عملگر : نمادهایی هستند که اعمال خاص انجام می دهند.
 • عملوند : مقادیری که عملگرها بر روی آنها عملی انجام می دهند.

مثلا :X+Y یک عبارت است که در آن X و Y عملوند و علامت + عملگر به حساب می آیند.

زبانهای برنامه نویسی جدید دارای عملگرهایی هستند که از اجزاء معمول زبان به حساب می آیند. PHP دارای عملگرهای مختلفی از جمله عملگرهای ریاضی ،تخصیصی ، مقایسه ای ، منطقی و بیتی می باشد. از عملگرهای ساده ریاضی می توان به عملگر جمع و تفریق اشاره کرد. سه نوع عملگر در PHP وجود دارد :

 • یگانی (Unary) – به یک عملوند نیاز دارد
 • دودویی(Binary) – به دو عملوند نیاز دارد
 • سه تایی (Ternary) – به سه عملوند نیاز دارد

انواع مختلف عملگر که در ای بخش مورد بحث قرار می گیرند عبارتند از :

 • عملگرهای ریاضی
 • عملگرهای تخصیصی
 • عملگرهای مقایسه ای
 • عملگرهای منطقی
 • عملگرهای بیتی
 • عملگر رشته

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.