دستور if…else if

این دستور این امکان را فراهم می کند تا در صورت عدم برقراری شرط دستور if، شرطهای دیگری را نیز بررسی کنیم. ساختار کلی استفاده از این دستور به شرح زیر است:

if (condition)
{
  code to execute;
}
else if (another condition)
{
  another code to execute;
}

به مثال درس قبل بر می گردیم. ابتدا مقدار متغیر را چک می کنیم که آیا از مقدار 10 کمتر است، سپس چک می کنیم که آیا از مقدار 10 بزرگتر است و در نهایت اگر هیچکدام از این دو حالت برقرار نبود پیغام مناسب به کاربر نمایش داده شود :

<?php

  $number = 15;
  if ($number < 10)
  {
    echo ("Hello World.");
  }
  else if ($number > 10)
  {
    echo("Goodbye World.");
  }
  else
  {
    echo("Number is Equal 10");
  }

?>
Goodbye World.

در اینجا مثال های بسیار ساده ای زده شد ولی برخی اوقات شما نیاز دارید تا موارد پیچیده تری را محاسبه کنید و از عملگرها بهره بگیرید.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.