دستور if…else

فرق این دستور با دستور if در این است که شما حالت دومی را نیز برای شرط در نظر دارید، یعنی اگر شرط اول برقرار بود، دستورالعمل مناسب اجرا میشود ولی اگر شرط برقرار نبود دستورالعمل جایگزین اجرا میشود (بر خلاف دستور if که اگر شرط اول برقرار نباشد هیچ دستورالعملی اجرا نمی شود). نحوه ی استفاده از این دستور نیز مانند دستور if است با این تفاوت که بعد از بسته شدن آکولاد دستور if، دستور else اجرا می شود:

if (condition)
{
    code to execute;
}
else
{
    another code to execute;
}

مثال درس قبلی را کاملتر می کنیم، می خواهیم اگر مقدار number از 10 کمتر باشد پیغام Hello World و در غیر اینصورت پیام Goodbye World چاپ شود :

<?php

    $number = 15;
    if ($number < 10)
    {
        echo ("Hello World.");
    }
    else
    {
        echo("Goodbye World.");
    }
        
?>
Goodbye World.

همانطور که مشاهده می کنید قسمت else اجرا می شود چون مقدار متغیر number از عدد 10 بیشتر است.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.