حلقه for

یکی دیگر از ساختارهای تکرار حلقه for است.این حلقه عملی شبیه به حلقه while انجام می دهد و فقط دارای چند خصوصیت اضافی است. ساختار حلقه for  به صورت زیر است :

for(initialization; condition; operation)
{
  code to repeat;
}

مقدار دهی اولیه (initialization) اولین مقداری است که به شمارنده حلقه می دهیم.شمارنده فقط در داخل حلقه for قابل دسترسی است.

شرط (condition) در اینجا مقدار شمارنده را با یک مقدار دیگر مقایسه می کند و تعیین می کند که حلقه ادامه یابد یا نه.

عملگر (operation) که مقدار اولیه متغیر را کاهش یا افزایش می دهد.

در زیر یک مثال از حلقه for  آمده است:

<?php

  for($i = 1; $i <= 10; $i++)
  {
    echo 'Hello World!' . '<br/>';
  }

?>
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!

در برنامه بالا، ابتدا یک متغیر به عنوان شمارنده تعریف می کنیم و آن را با مقدار 1 مقدار دهی اولیه می کنیم. سپس با استفاده از شرط آن را با مقدار 10 مقایسه می کنیم که آیا کمتر است یا مساوی؟

توجه کنید که قسمت سوم حلقه (i++ ) فورا اجرا  نمی شود. کد اجرا می شود و ابتدا رشته Hello World! را چاپ می کند. آنگاه یک واحد به مقدار i اضافه شده و مقدار i برابر 2 می شود و بار دیگر i با عدد 10 مقایسه می شود و این حلقه تا زمانی که مقدار شرط true شود ادامه می یابد.

اگر بخواهید معکوس بازه ای از اعداد را پیاده سازی کنید یعنی اعداد از بزرگ به کوچک چاپ شوند باید به صورت زیر عمل کنید :

for ($i = 10; $i > 0; $i--)
{
  echo $i . '<br/>';
}
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

کد بالا اعداد را از 10 به 1 چاپ می کند (از بزرگ به کوچک). مقدار اولیه شمارنده را 10 می دهیم و با استفاده از عملگر کاهش (–) برنامه ای که شمارش معکوس را انجام می دهد ایجاد می کنیم.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.