جستجو کردن در رشته ها

جستجوي رشته ها به وسيله متدهاي PHP بسيار راحت است. اجازه بدهيد که نگاهي به متدهاي مختلفي که محل وقوع يک رشته خاص را پيدا مي کنند بيندازيم. متد ()strpos اولین محل وقوع يک رشته خاص را در رشته ديگر نشان مي دهد. اگر رشته مورد نظر پيدا نشود متدهاي فوق مقدار null را بر مي گردانند. به مثالي در مورد متد ()strpos توجه کنيد :

<?php
 $string = "The quick brown fox jumps over the lazy dog.";
 
 $index = strpos($string,"quick");

 echo $string .'<br/>';
 echo "quick was found at position ".$index; 
?>
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
quick was found at position 4

ايکي ديگر از سربارگذاري هاي اين متد اين است که يک آرگومان سومی را قبول مي کند که محل شروع جستجو را تعيين مي کند. مثلا اگر بخواهیم از کارکتر 10 به بعد عمل جستجوی یک رشته انجام بگیرد به صورت زیر عمل می کنیم :

<?php strpos($string, "quick", 10); ?> 

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.