جدا کردن رشته ها

اگر بخواهید یک رشته را به چند رشته تکه تکه کنید می توانید از متد ()explode استفاده نمایید. اجازه دهید نگاهی به سربارگذاری های مختلف این متد بیندازیم. متد ()explode آرایه ای از رشته ها را بر می گرداند که هر عنصر از این آرایه شامل یک زیر رشته است. اولین سربارگذاری این متد یک رشته را قبول می کند و بر اساس آنها تشخیص می دهد که رشته باید در چه جایی به قسمت های مختلف تقسیم شود :

<?php
    $string = "The quick brown fox jumps over the lazy dog.";
    $substrings = explode(' ',$string);

    foreach ($substrings as $word)
    {
       echo $word .'<br/>'; 
    }
?>
The
quick
brown
fox
jumps
over
the
lazy
dog.

در مثال بالا از کاراکتر فاصله ( ‘ ‘ ) برای جدا کردن کلمات در رشته بالا استفاده کرده ایم چون دو کلمه متوالی به وسیله فاصله از هم جدا می شوند. کلمات در آرایه substrings ذخیره می شوند. سپس با استفاده از دستور foreach آنها را در خطوط جداگانه چاپ می کنیم. می توان تعداد زیررشته های برگشتی را به وسیله سربارگذاری دیگر متد ()explode محدود کرد.

<?php
    $string = "The quick brown fox jumps over the lazy dog.";
    $substring = explode(' ',$string,3);

    foreach ($substring as $word)
    {
       echo $word .'<br/>'; 
    }
?>
The
quick
brown fox jumps over the lazy dog.

همانطور که در مثال بالا مشاهده می کنید سومین آرگومان برای تشخیص تعداد زیر رشته ها به کار می رود. خروجی نشان می دهد که دو کلمه اول از رشته جدا شده اند و مابقی رشته در عنصر آخر آرایه ذخیره می شود.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.