توابع کار با MYSQL

تابع توضیح
mysql_affected_rows تعداد رکورد های تحت تاثیر قرار گرفته در آخرین پرس و جوی انجام داده را می گیرد
mysql_change_user کاربر فعال را در ارتباط جاری با بانک اطلاعاتی را عوض میکند عوض می کند
mysql_client_encoding تنظیمات کاراکتری پیش فرض را از ارتباط جاری را باز میگرداند
mysql_close ارتباط جاری با پایگاه داده را قطع می کند
mysql_connect یک ارتباط جدید با پایگاه داده برقرار می کند
mysql_create_db یک بانک اطلاعاتی می سازد
mysql_data_seek نشانگر (پیوینتر) داخلی مجموعه جواب را حرکت می دهد
mysql_db_name اطلاعات جواب پرس و جو را می گیرد
mysql_db_query پرس و جو را ارسال می کند
mysql_drop_db بانک اطلاعاتی را حذف می کند
mysql_errno شماره خطای ایجاد شده در آخرین عملیات را باز می گرداند
mysql_error متن خطای ایجاد شده در آخرین عملیات را باز می گرداند
mysql_escape_string یک رشته را برای کار با بانک اطلاعاتی تطبیق می کند
mysql_fetch_array یک مجموعه جواب بازگشتی را در آرایه ای انجمنی یا اندیسی یا هر دو می ریزد
mysql_fetch_assoc یک مجموعه جواب بازگشتی را در آرایه ای انجمنی می ریزد
mysql_fetch_field اطلاعات یک ستون را از یک مجموعه جواب میگیرد و یک شی را باز میگرداند
mysql_fetch_lengths طول هر کدام از جواب های خروجی را باز می گرداند
mysql_fetch_object یک مجموعه جواب را در یک شی می ریزد
mysql_fetch_row یک مجموعه جواب را به صورت یک آرایه شمارشی در می آورد
mysql_field_flags نمایه فیلد معرفی شده در مجموعه جواب را باز می گرداند
mysql_field_len طول فیلد مشخص شده را باز می گرداند
mysql_field_name نام فیلد مشخص شده در مجموعه جواب را باز می گرداند
mysql_field_seek نشانه گر جواب را در فیلد مبدا مشخص شده قرار می دهد
mysql_field_table نام جدولی را که فیلد در آن قرار دارد را باز می گرداند
mysql_field_type نوع فیلد موجود در مجموعه جواب را باز می گرداند
mysql_free_result حافظه را از مجموعه جواب خالی می کند
mysql_get_client_info اطلاعات خدمات گیرنده پایگاه داده را بدست می آورد
mysql_get_host_info اطلاعات میزبان پایگاه داده را بدست می آورد
mysql_get_proto_info نسخه پروتکل(قوانین) مورد استفاده در پایگاه داده را میگیرد
mysql_get_server_info اطلاعات خدمات دهنده پایگاه داده را بدست می آورد
mysql_info اطلاعاتی در مورد جدیدترین پرسش و پاسخ را باز می گرداند
mysql_insert_id شناسه آخرین فیلد اضافه شده را باز می گرداند
mysql_list_dbs بانک های اطلاعاتی موجود را نشان می دهد
mysql_list_fields ستون های جدول را نشان می دهد
mysql_list_processes پردازش های انجام شده را نشان می دهد
mysql_list_tables لیست جدول های یک بانک اطلاعاتی را نشان می دهد
mysql_num_fields تعداد فیلد های یک مجموعه جواب را باز می گرداند
mysql_num_rows تعداد سطرهای یک مجموعه جواب را باز می گرداند
mysql_pconnect یک اتصال دائمی با پایگاه داده بر قرار می کند
mysql_ping یک ارتباط را پینگ می کند و در صورت برقرار نبودن ارتباط آنرا برقرار میسازد
mysql_query یک پرس و جو را ارسال می کند
mysql_real_escape_string کاراکتر های ویژه را در یک رشته برای استفاده از پایگاه داده بهینه می کند و در این عمل از تنظیمات کاراکتری موجود در پایگاه داده استفاده می کند.
mysql_result اطلاعات مجموعه جواب را باز می گرداند
mysql_select_db ک بانک اطلاعاتی را نتخاب می کند
mysql_stat وضعیت سیستم جاری را باز می گرداند
mysql_tablename نام جدول فیلد را باز می گرداند
mysql_thread_id شناسه thread جاری را باز می گرداند.
mysql_unbuffered_query یک پرس و جو را بدون واسطه به پایگاه داده ارسال می کند

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.

  1. aras پاسخ دادن

    سلام ،
    توابع کار با MYSQL با توابع کار با MYSQLIفرق میکند؟ اگە جواب مثبت است لطفا توابع کار با MYSQLI هم بزارید