توابع کار با فایل

تابع توضیح
basename نام یک فایل که آدرس آن تعیین شده را بر می گرداند .
chgrp گروه کاربرانی که امکان دسترسی به یک فایل خاص را دارند ، تعیین می کند .
chmod سطح دسترسی به یک فایل خاص را مشخص می کند .
chown مالک ( owner ) فایل مورد نظر را تغییر می دهد .
clearstatcache میزان حافظه اشغال شده توسط یک تابع یا فایل در حافظه موقت را آزاد می کند .
copy محتویات یک فایل مورد نظر را در مکانی دیگر بر روی سرور ، کپی می کند .
delete
dirname نام پوشه جاری در یک آدرس داده شده به آن را بر می گرداند .
disk_free_space میزان فضای خالی در یک پوشه که آدرس آن داده شده را بر حسب bytes بر می گرداند .
disk_total_space میزان فضای کلی یک پوشه که آدرس آن داده شده را بر حسب bytes بر می گرداند .
diskfreespace میزان فضای خالی در یک پوشه که آدرس آن داده شده را بر حسب bytes بر می گرداند . عملکرد این تابع همانند تابع disk_free_space است .
fclose
feof
fflush
fgetc
fgetcsv
fgets
fgetss
file
file_exists
file_get_contents
file_put_contents
fileatime
filectime
filegroup
fileinode
filemtime
fileowner
fileperms
filesize
filetype
flock
fnmatch
fopen
fpassthru
fputcsv
fputs
fread
fscanf
fseek
fstat
ftell
ftruncate
fwrite
glob
is_dir
is_executable
is_file
is_link
is_readable
is_uploaded_file
is_writable
is_writeable
lchgrp
lchown
link
linkinfo
lstat
mkdir
move_uploaded_file
parse_ini_file
parse_ini_string
pathinfo
pclose
popen
readfile
readlink
realpath
realpath_cache_get
realpath_cache_size
rename
rewind
rmdir
set_file_buffer
stat
symlink
tempnam
tmpfile
touch
umask
unlink

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.