توابع کار با آرایه ها

تابع توضیح
array یک آرایه ایجاد می کند.
array_change_key_case حروف کوچک کلیدها را تبدیل به حروف بزرگ یا برعکس حروف بزرگ کلیدها را به حروف کوچک تبدیل می کند.
array_chunk یک آرایه را به چند آرایه تجزیه می کند.
array_column
array_combine دو آرایه تک بعدی را با هم ترکیب کرده و یک آرایه دو بعدی با Key و Value می سازد.
array_count_values تعداد عناصر مشابه ( دارای Value یکسان ) را در یک آرایه می شمارد .
array_diff مقادیر موجود در دو یا چند آرایه را با هم بررسی کرده و اختلاف هایشان را بر می گرداند . (فقط مقادیر را مقایسه می کند.)
array_diff_assoc مقادیر موجود در دو یا چند آرایه را با هم بررسی کرده و اختلاف هایشان را بر می گرداند . (مقادیر و کلیدها را مقایسه می کند.)
array_diff_key مقادیر موجود در دو یا چند آرایه را با هم بررسی کرده و اختلاف هایشان را بر می گرداند . (فقط کلیدها را مقایسه می کند.)
array_diff_uassoc با هدف مقایسه دو یا چند آرایه و به دست آوردن خروجی از مقادیر متفاوت آنها به صورت یک آرایه جدید مورد استفاده قرار می گیرد، تنها تفاوت در اینجا این است که خود تابع از یک تابع دیگر که توسط کاربر تعریف می شود، به عنوان آرگومان سوم استفاده می کند، این تابع (تابع کاربر) باید طوری نوشته شود که یکی از اعداد 1-، صفر یا 1 را برگرداند.
array_diff_ukey کارکردی مشابه array_diff_uassoc دارد، با این تفاوت که در اینجا به جای مقادیر، از کلیدها برای بررسی دو یا چند آرایه استفاده می شود، در اینجا نیز از یک تابع جانبی که توسط کاربر تعریف می شود استفاده شده و خروجی آن بر مبنای اعداد صفر، 1- یا 1 برگردانده می شود.
array_fill یک آرایه موجود را با مقادیر تعیین شده برای آن ، پر می کند .
array_fill_keys کلیدهای تعیین شده ( keys ) برای آن را به عناصر یک آرایه اضافه می کند .
array_filter عناصر یک آرایه را بر حسب دستورات یک تابع دیگر فیلتر کرده و خروجی ها را بر می گرداند .
array_flip در یک آرایه دو بعدی ، جای مقادیر ( values ) و کلیدها ( keys ) را با هم جا به جا می کند و یک آرایه جدید را ساخته و در خروجی بر می گرداند .
array_intersect مقادیر عناصر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه کرده و عناصر تکراری و یکسان را بر می گرداند . (فقط مقادیر را مقایسه می کند.)
array_intersect_assoc مقادیر عناصر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه کرده و عناصر تکراری و یکسان را بر می گرداند . (مقادیر و کلیدها را مقایسه می کند.)
array_intersect_key مقادیر عناصر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه کرده و عناصر تکراری و یکسان را بر می گرداند . (کلیدها را مقایسه می کند.)
array_intersect_uassoc جهت مقایسه و استخراج کلید با مقدار مشترک بین دو آرایه استفاده می شود، این تابع سه آرگومان می پذیرد، آرگومان اول آرایه اصلی و آرگومان دوم آرایه دیگر برای مفایسه با آرایه اصلی است، آرگومان سوم نیز یک تابع بازگشتی (callback function) جهت اعمال تنظیمات در مقایسه بین دو آرایه است، این تابع می تواند سه عدد 1، صفر یا 1- را برگرداند، نتیجه نیز یک آرایه جدید با مقادیری است که بین دو آرگومان مشترک هستند (با در نظر گرفتن تنظیمات تابع و مقایسه کلیدها).
array_intersect_ukey جهت مقایسه وجود کلید های یک آرایه (آرگومان اول) در کلیدهای آرایه دوم (آرگومان دوم) با استفاده از یک تابع بازگشتی (callback function) است که سه مقدار 1، 1- و صفر را برمی گرداند، نتیجه و خروجی نیز یک آرایه جدید با کلیدها و مقادیری است که در هر دو آرایه مشترک هستند.
array_key_exists وجود یا عدم وجود یک کلید ( key ) را در یک آرایه بررسی کرده و جواب را بر می گرداند .
array_keys کلیدهای ( keys ) موجود در عناصر یک آرایه را بر می گرداند .
array_map مقادیر عناصر یک آرایه را به تابعی تعیین شده از سوی کاربر فرستاده و مقادیر جدید بازگشتی را در یک آرایه ذخیره می کند .
array_merge عناصر دو یا چند آرایه را با هم ترکیب کرده و یک آرایه جدید تولید می کند .
array_merge_recursive رای ترکیب چند لایه دو یا چند آرایه کاربرد دارد، این تابع با دریافت دو آرایه به عنوان آرگومان و با استفاده از کلیدها و مقادیر آنها، یک آرایه جدید به عنوان خروجی برمی گرداند.
array_multisort
array_pad برای گسترش یک آرایه به میزان مورد نظر استفاده می شود، این تابع سه آرگومان می پذیرد، آرگومان اول آرایه ای است که قصد گسترش آن را داریم، آرگومان دوم میزان گسترش آرایه است و آرگومان سوم مقادیری است که برای کلیدهای اضافه شده در نظر گرفته می شود.
array_pop آخرین عنصر عضو آرایه را حذف می کند .
array_product حاصلضرب تمام مقادیر آرایه رو حساب می کند.
array_push یک یا چند عنصر جدید را به انتهای آرایه اضافه می کند .
array_rand ک یا چند عنصر از آرایه را به صورت رندوم انتخاب کرده و بر می گرداند .
array_reduce تابع array_reduce در یک دور تکرار، حاصل جمع تمام مقادیر یک آرایه را با استفاده از یک تابع برگشتی (callback function) بر می گرداند
array_replace مقادیر آرایه اول (آرگومان اول) را با مقادیر مشابه آرایه یا آرایه های دیگر (آرگومان دوم، سوم و…) جایگزین می کند، اگر یک کلید در آرایه اول و دوم وجود داشته باشد، مقادیر آن در آرایه اول با مقادیر موجود در آرایه دوم جایگزین می شود.
array_replace_recursive
array_reverse عناصر یک آرایه را به ترتیب برعکس در خروجی نشان می دهد .
array_search آرایه را برای یک مقدار value داده شده به آن جستجو کرده و ارزش کلید key آن را بر می گرداند .
array_shift عنصر اول آرایه را حذف کرده و مقدار آن را بر می گرداند .
array_slice بخش تعیین شده ای از یک آرایه را جدا کرده و بر می گرداند .
array_splice عناصری از یک آرایه را حذف کرده و با مقادیر جدید تعیین شده جایگزین می کند .
array_sum مجموع عددی یک آرایه را بر می گرداند .
array_udiff
array_udiff_assoc
array_udiff_uassoc
array_uintersect
array_uintersect_assoc
array_uintersect_uassoc
array_unique عناصر تکراری یک آرایه را حذف می کند .
array_unshift یک یا چند عنصر مورد نظر را به ابتدای آرایه اضافه می کند .
array_values کلیه مقادیر values یک آرایه را بر می گرداند .
array_walk اعضای یک آرایه را یک به یک خوانده و آن ها را در یک تابع اعمال می کند .
array_walk_recursive
arsort آرایه های انجمنی را با روند کاهشی و براساس مقادیر آن ها مرتب می‌کند
asort آرایه های انجمنی را با روند افزایشی و براساس مقادیر آن ها مرتب می‌کند
compact
count تعداد عناصر یک آرایه را بر می گرداند.
current عنصر فعلی یک آرایه را بر می گرداند.
each
end
extract
in_array
key
krsort آرایه های انجمنی را با روند کاهشی و براساس کلید ان ها مرتب می‌کند
ksort آرایه های انجمنی را با روند افزایشی و بر اساس کلید آن ها مرتب می‌کند
list
natcasesort
natsort
next اشاره گر را به عنصر بعدی آرایه حرکت داده و مقدار عنصر بعدی رو به خروجی ارسال می کند.
pos
prev اشاره گر را به عنصر قبلی آرایه جرکت داده و به خروجی ارسال می کند.
range آرایه ای را بر اساس بازه ای از عناصر که برای آن تعریف کرده ایم می سازد.
reset اشاره گر را به اولین عنصر آرایه انتقال می دهد.
rsort آرایه ها را با روند کاهشی مرتب می‌کند
shuffle نحوه قرار گیری عناصر داخل آرایه رو به صورت تصادفی تغییر داده و کلیدهای جدیدی به عناصر آرایه نسبت می دهد.
sizeof
sort آرایه ها را با روند افزایشی مرتب می‌کند
uasort
uksort
usort

منبع :phppro و developer1

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.