کار با اعداد

می توان با استفاده از متد ()ceil و ()floor یک عدد با قسمت اعشار را گرد کرد. متد ()ceil یک عدد از نوع double را گرفته و یک مقدار از نوع double گرد شده را بر می گرداند. نتیجه این متد بزرگتر یا مساوی آرگومان دریافت شده است. ()floor یک عدد double را گرد کرده و نتیجه کوچکتر یا مساوی آرگومان گرفته شده است. برای روشن شدن مطلب به مثال زیر توجه کنید :

<?php

  $number = 34.567;
  $ceil = ceil($number);
  $floor = floor($number);

  echo "ceil(number) = " . $ceil .'<br/>';
  echo "floor(number) = " . $floor;
?>
ceil(number) = 35
floor(number) = 34

اگر بخواهید یک عدد به عددی با قسمت اعشاری مشخص گرد کنید می توانید از متد ()round استفاده کنید :

<?php
  $number = 34.567;
  $round = round($number);

  echo "round(number) = " . $round ;
?>
round(number) = 35

 

به توان رساندن یک عدد

برای به توان رساندن یک عدد از متد ()pow استفاده می شود. این متد دو آرگومان از نوع double قبول کرده که اولین آرگومان پایه و دومی توان می باشد. مقدار برگشتی از این متد double است. به کد زیر توجه کنید :

<?php
  for ($i = 0; $i < 10; $i++)
  {
    printf ("2^%d = %d <br/>", $i, pow(2, $i));
  }
?>
2^0 = 1
2^1 = 2
2^2 = 4
2^3 = 8
2^4 = 16
2^5 = 32
2^6 = 64
2^7 = 128
2^8 = 256
2^9 = 512

 

گرفتن ریشه یک عدد

برای محاسبه ریشه یک عدد از متد ()sqrt استفاده می شود. این متد یک عدد به عنوان آرگومان قبول می کند که همان عددی است که می خواهیم ریشه آن را محاسبه کنیم . مقدار برگشتی از این متد هم double می باشد.

<?php
  echo sqrt(25);
?>
5

 

یافتن بزرگترین و کوچکترین عدد

کلاس Math دارای متدهای ()min و()max برای یافتن بزرگترین و کوچکترین عدد از بین چندین عدد می باشد. هر دو متد آرایه ای از اعداد را قبول می کنند. به مثال زیر توجه کنید :

<?php
  echo min(1,2) .'<br/>';
  echo max(1,2);
?>
1
2

همچنین می توانید یک تابع تعریف کنید که کوچکترین و بزرگترین هر تعداد عدد را به شما معرفی کند :

<?php
  function GetMax(array $numbers)
  {
     $maximum = $numbers[0];

    for ($i = 1; $i < count($numbers); $i++)
    {
      $maximum = max($maximum, $numbers[$i]);
    }

    return $maximum;
  }

  function GetMin(array $numbers)
  {
    $minimum = $numbers[0];

    for ($i = 1; $i < count($numbers); $i++)
    {
      $minimum = min($minimum, $numbers[$i]);
    }

    return $minimum;
  }

  $numbers = array(32, 17, 45, 10, 5);
  $max = GetMax($numbers);
  $min = GetMin($numbers);
  echo($max) . '<br/>';
  echo($min);
?>
45
5

توابع ()GetMax و ()GetMin آرایه ای از اعداد صحیح قبول می کنند(هر تعداد عدد را قبول می کنند). در داخل توابع ما فرض را بر این گذاشته ایم که اولین مقدار بزرگترین و اخرین مقدار کوچکترین عدد است. سپس یک حلقه for ایجاد کرده که با اندیس 1 شروع می شود.با استفاده از متدهای ()min و ()max تعیین می کنیم که آیا عنصر جاری حلقه از مقدار جاری اعداد بزرگتر است یا کوچکتر. که در این صورت مقدار جاری را جایگزین متغیرهای بزرگ یا کوچک می کنیم. سپس مقادیر نتیجه را برگشت می دهیم. البته کد بالا را به صورت ساده تر زیر هم می توان نوشت که ما فقط جهت یادآوری کار با متدها و کدهای پیچیده تر کد بالا را نوشته ایم :

<?php
  function GetMax($numbers)
  {
    $maximum = max($numbers);
    return $maximum;
  }

  function GetMin($numbers)
  {
    $minimum = min($numbers);
    return $minimum;
  }

  $numbers = array(32, 17, 45, 10, 5);
  $max = GetMax($numbers);
  $min = GetMin($numbers);
  echo($max) . '<br/>';
  echo($min);
?>

 

متد ()pi

متد ()pi مقدار 3.14 را برمی گرداند و از آن زمانی که بخواهید محیط یا مساحت یک دایره را پیدا کنید استفاده می شود . برای یافتن محیط یک دایره به صورت زیر عمل می شود که در آن radius$ شعاع می باشد :

<?php
  echo $area = pi() * pow($radius, 2);
?>

 

تولید اعداد تصادفی

برای تولید اعداد تصادفی در PHP از متد ()rand استفاده می شود. این متد یک عدد صحیح اتفاقی را با هر بار اجرا بر می گرداند. به مثال زیر توجه کنید :

<?php
    echo rand();
?>

اگر کد را اجرا کرده و چند بار مرورگر را Refresh کنید، نتایج مختلفی را مشاهده می کنید. اگر بخواهید عدد تصادفی در یک محدود خاص باشد، مثلا یک عدد تصادفی بین اعداد 1 تا 10 می توانید این دو عدد را به عنوان آرگومان به تابع فوق بدهید و کد را اجرا و نتیجه را مشاهده نمایید :

<?php
  echo rand(1, 10);
?>

به این نکته توجه کنید که اعداد 1 و 10 هر دو می توانند جز اعداد تصادفی باشند.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.