تغییر بزرگی و کوچکی حروف یک رشته

مي توان بزرگي و کوچکي حروف يک رشته را تغيير داد. به عنوان مثال يک رشته که متشکل از حروف کوچک است را مي توان به حروف بزرگ تبديل کرد. با استفاده از متدهاي ()strtoupper و ()strtolower مي توان حروف رشته را بزرگ يا کوچک کرد.

<?php
    $lowercase = "abc";
    $uppercase = "ABC";
    
    echo 'strtoupper($lowercase) = '.strtoupper($lowercase). '<br/>';
    echo 'strtolower($uppercase) = '.strtolower($uppercase);        
?>
strtoupper($lowercase) = ABC
strtolower($uppercase) = abc

به اين نکته توجه کنيد که اگر بخواهيم يک رشته به عنوان مثال يک جمله که از حروف بزرگ و کوچک تشکيل شده است، مثلا حرف اول هر کلمه بزرگ و بقيه حروف کوچک نوشته شده باشند را با استفاده از متد ()strtoupper تغيير دهيم فقط حروف کوچک آن تغيير کرده و بزرگ مي شوند و حروفي که از قبل بزرگ بوده اند تغيير نمي کنند. اين نکته در مورد متد ()strtolower نيز صدق مي کند. متد ()ucfirst حرف اول اولین کلمه هر رشته اي که به آن ارسال مي شود را به صورت بزرگ و بقيه را به صورت کوچک و متد ()ucwords اولین حرف تمام کلمات رشته را به صورت بزرگ و بقیه را به صورت کوچک تبديل می کند :

<?php
    $string = "the quick brown fox";
    
    echo ucfirst($string).'<br/>';
    echo ucwords($string);        
?>
The quick brown fox
The Quick Brown Fox

توابع زیادی برای کار با رشته ها وجود دارد که در این لینک لیست همه آنها را مشاهده می کنید.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.