تست نوع متغیر

برای تشخیص نوع داده ای که در یک متغیر ذخیره شده است از تابع ()gettype استفاه می شود. برای این کار کافیست که نام متغیر را در داخل پرانتز تابع قرار دهید تا نوع آن را به شما نمایش دهد. به مثال زیر توجه کنید :

<?php
    $x = 10.2;
    echo gettype($x);    
?>
double

همانطور که در مثال بالا مشاهده می کنید خروجی کلمه double هست که نشان دهنده نوع داده ای است که در متغیر x$ ذخیره شده است. در php توابع دیگری برای تشخیص نوع داده ذخیره شده در متغیر وجود دارد که در جدول زیر لیست آنها آمده است :

تابع عملکرد
is_int(value) اگر value از نوع صحیح باشد مقدار 1 یا true را بر می گرداند
is_ string (value) اگر value از نوع رشته باشد مقدار 1 یا true را بر می گرداند
is_float(value) اگر value از نوع اعشار باشد مقدار 1 یا true را بر می گرداند
is_ bool (value) اگر value از نوع boolean باشد مقدار 1 یا true را بر می گرداند
is_ array (value) اگر value از نوع آرایه باشد مقدار 1 یا true را بر می گرداند
is_ object (value) اگر value از نوع object باشد مقدار 1 یا true را بر می گرداند
is_ resource (value) اگر value یک منبع داده باشد مقدار 1 یا true را بر می گرداند
is_ null (value) اگر value از نوع null باشد مقدار 1 یا true را بر می گرداند

به مثال زیر توجه کنید:

<?php    
    $name = "jack";
    echo is_string($name);    
?>
1

چون متغیر name$ از نوع رشته است در نتیجه تابع is_string مقدار 1 را بر می گرداند.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.