بررسی وجود و حذف متغیر

برای بررسی اینکه آیا یک متغیر وجود دارد یا نه از تابع ()isset استفاده می شود. از این تابع بیشتر در دستورات شرطی استفاده می شود. اگر متغیر وجود نداشته باشد و یا مقدار متغیر NULL باشد، تابع مذکور مقدار false و در غیر مقدار true را بر می گرداند :

<?php    

    $number = NULL;

    if(isset($number))
    {
        echo 'number is availble';
    }
    else
    {
        echo 'number is not availble';
    }

?>
number is not availble

همانطور که مشاهده می کنید، چون مقدار متغیر NULL است، در نتیجه شرط false و قسمت else اجرا می شود. برای بررسی محتوای یک متغیر هم از تابع ()empty استفاده می شود.

<?php  

  $number = NULL;

  if(empty($number))
  {
    echo 'number is empty';
  }
  else
  {
    echo 'number is not empty';
  }

?>
number is empty

این تابع بررسی می کند که آیا متغیر خالی است یا نه. اگر مقدار متغیر 0، “”، NULL و یا false باشد این تابع مقدار true را بر می گرداند یعنی متغیر خالی است. برای حذف متغیر هم از تابع ()unset استفاده می شود. به مثال زیر توجه کنید :

<?php    
    $number = 10;
    
    unset($number);
    
    echo $number;
?>
( ! ) Notice: Undefined variable: number in...

همانطور که مشاهده می کنید در خط 2 کد بالا چون متغیر توسط تابع حذف شده است در نتیجه اگر در خط 3 بخواهیم متغیر را چاپ کنیم با خطا مواجه می شویم.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.