ایجاد استثناء

شما می توانید در هر جای برنامه یک خطای ساختگی ایجاد کنید و به دلخواه خودتان یک پیغام برای نمایش ایجاد کنید. به مثال زیر توجه کنید :

 <?php
  $firstNumber = 5;
  $secondNumber = 0;

  try                                  
  {                                   
    if($secondNumber == 0)                    
    {                                 
      throw new Exception('An attempt to divide by 0 was detected.');                       
    }                                 
    else                                
    {                                       
      $result = $firstNumber / $secondNumber;
    }                                 
  }                                   
  catch(Exception $ex)                          
  {                                   
    echo 'Error : '.$ex -> getMessage();                
  } 
?>
Error : An attempt to divide by 0 was detected.

در خط 9 و درست قبل از یک نمونه ایجاد شده از کلاس Exception از کلمه کلیدی throw استفاده کرده ایم. می توان مستقیما یک نمونه از کلاس Exception ایجاد و یک خطا را به دام انداخت. به مثال زیر توجه کنید :

$error = new Exception('An attempt to divide by 0 was detected.');

throw $error;

ایجاد استثناء بیشتر در مواقعی به کار می رود که یک کد در حالت عادی خطا ندارد ولی شما می خواهید در هر صورت به عنوان یک خطا در نظر گرفته شود.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.