اضافه کردن تعداد صفرهای دلخواه به عدد

گاهی اوقات نیاز است که یک یا چند صفر را به عدد مورد نظر خود اعمال کنید . مثلا هنگامی که می خواهید اعداد ماه و روز تاریخ را به صورت ۲ رقمی داشته باشید. برای اینکار از تابع زیر استفاده نمایید :

<?php
   function getZeroPaddedNumber($value, $padding) 
   {
      return str_pad($value, $padding, "0", STR_PAD_LEFT);
   }
?>

 

نمونه فراخوانی و خروجی تابع را دز زیر مشاهده می کنید :

<?php
   echo getZeroPaddedNumber(123, 4);
?>
0123

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.