استفاده از Heredocs و Nowdocs

Heredocs و Nowdocs دو روش برای تعریف رشته های بزرگ در PHP می باشند. نحوه تعریف رشته در این دو روش به صورت زیر است :

<?php    
    $string = <<<HEREDOC
           ...
HEREDOC;     
?>
<?php  
  $string = <<<'NOWDOC'
           ...
NOWDOC;   
?>

تفاوت این دو در این است که در HEREDOC متغیر ها همانند دابل کوتیشن پردازش می شوند ولی در NOWDOC نه. به مثال های زیر توجه کنید :

HEREDOC

<?php    
$heredoc = 'HEREDOC';
$string = <<<HEREDOC
"The $heredoc syntax is much cleaner to me and it is really useful ."
HEREDOC;
echo $string;    
?>
The HEREDOC syntax is much cleaner to me and it is really useful .

NOWDOC

<?php    
$nowdoc= 'NOWDOC';

$string = <<<'NOWDOC'
"The $nowdoc syntax is much cleaner to me and it is really useful ."
NOWDOC;
echo $string;   
?>
The $nowdoc syntax is much cleaner to me and it is really useful .

به این نکات هم توجه کنید که :

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.